รูปภาพของน.ส.พีรยา บุญปั๋น
เอกสารแบบฟอร์มผลการประเมินโครงการ
โดย น.ส.พีรยา บุญปั๋น - พุธ, 3 ตุลาคม 2012, 12:36AM
  แบบฟอร์มการประเมินโครงการ
ในส่วนนี้ต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อจะนำไปทำ SWOT ของโรงเรียน ในการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งและปัจจัยต่างๆ