Picture of น.ส.พีรยา บุญปั๋น
มเอกสารแบบฟอร์มเสนอโครงการปีงบประมาณ 2556
by น.ส.พีรยา บุญปั๋น - Friday, 5 October 2012, 09:40 AM
  แบบฟอร์มเสนอโครงการปีงบ 56 มี 3 หน้าด้วยกันคือ
1. ใบขวางมีตารางโครงการในภาพรวม
2. ใบขวาง รายละเอียดกิจกรรมย่อยๆในโครงการ
3. รายการวัสดุแนบท้ายการจัดซื้อจัดจ้าง
***ทั้งนี้...........
มีรายละเอียดการเขียนหัวโครงการ อธิบายไว้ให้ ต่อจากแบบฟอร์มเสนอโครงการปีงบ 56