Picture of น.ส.พีรยา บุญปั๋น
การปรับโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2556
by น.ส.พีรยา บุญปั๋น - Tuesday, 13 November 2012, 07:36 PM
  ขอความกรุณา เจ้าของโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับงบประมาณแล้ว ส่งไฟล์โครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขแล้วตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้ที่อ.พีรยา หรือที่ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หรือที่ E-mail : moophee_meepooh@hotmail.com
....ทางฝ่ายบริหารงานงบประมาณ จะสรุปเพื่อทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2556 และจะได้ดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง ตามโครงการ/กิจกรรม โดยเร็ว
ขอบคุณค่ะ