Picture of สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ตารางคิดคำนวณตัวบ่งชี้
by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - Saturday, 1 December 2012, 09:26 AM
  เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ
กระผมได้ออกแบบตารางคำนวณตัวบ่งชี้ย่อยในมาตรฐานต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ส่วนมากเป็นมาตรฐานด้านผู้เรียน 1-6) แล้ว
ให้อาจารย์โหลดไปกรอกข้อมูล ทำความเข้าใจและพิมพ์แผ่นสรุปออกมาใช้รายงานผลได้ครับ....แต่ก่อนพิมพ์ออกมาให้แก้ไขข้อมูลตรงหัวตาราง ตัวถ่วงน้ำหนักคะแนน ช่วงคะแนน ประเด็นพิจารณา เกณฑ์ระดับคุณภาพ เพราะผมใช้ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 เป็นตุ๊กตาครับ