Picture of สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
sar2554
by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - Saturday, 1 December 2012, 08:50 PM
  เรียนอาจารย์ทุกท่านครับ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาขอส่งไฟล์รายงานการประเมินตนเองปี 2554. ปรับเป็นปัจจุบันแล้ว ให้อาจารยร์ทุกท่านใช้เป็นข้อมูลศึกษาและอ้างอิงในการทำแฟ้มมาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ...

หากพบปัญหาแจ้งฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา หรือ ครูป้อบ 0895580592