Picture of บังอร ลังการ์พินธุ์
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือนขอปริ้นซ์และกรอกประเมินตนเองในไฟด์EXcellส่งกลับครูบังอรในวันอังคารที่22มีนาคม2554
by บังอร ลังการ์พินธุ์ - Monday, 21 March 2011, 04:47 PM
 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ขอปริ้นซ์และกรอกประเมินตนเองในไฟด์EXcell ส่งกลับที่ครูบังอร ในวันอังคารที่22 มีนาคม 2554