รูปภาพของน.ส.พีรยา บุญปั๋น
แบบฟอร์มผลการประเมินแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ2554
โดย น.ส.พีรยา บุญปั๋น - จันทร์, 10 ตุลาคม 2011, 11:02PM
  แบบฟอร์มผลการประเมินแผนงาน/โครงการปีงบประมาณ 2554
ขอความกรุณาให้แต่ละกิจกรรมเตรียมนำเสนอผลการประเมินงาน
โดยใช้แบบฟอร์มนี้นะคะ และขอรบกวนส่งเป็น file ในวันที่นำเสนอด้วยค่ะ
เพราะจะได้จัดทำเป็นรูปเล่มรายงานของโรงเรียนด้วยค่ะ