Picture of น.ส.พีรยา บุญปั๋น
แบบฟอร์มรายงานกิจกรรมปี2554
by น.ส.พีรยา บุญปั๋น - Monday, 10 October 2011, 11:11 PM
  แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปี2554
ขอให้ทุกกิจกรรมทำรายงานสรุปตามแบบฟอร์ม ส่งเป็นรูปเล่ม
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554
โดยทำจำนวน 2 เล่ม คือ
1. ส่งให้โรงเรียน
2. เก็บไว้ที่เจ้าของงาน

**หมายเหตุ
กิจกรรมใดที่หลักฐานยืนยันความสำเร็จ เช่น คำสั่ง บันทึกข้อความ รูปภาพ เกียรติบัตร รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ รายงาน ฯลฯ ขอรบกวนแนบในภาคผนวกท้ายรายงานสรุปแต่ละงานด้วยค่ะ