รูปภาพของน.ส.พีรยา บุญปั๋น
แบบสำรวจรายการครุภัณฑ์
โดย น.ส.พีรยา บุญปั๋น - จันทร์, 7 พฤศจิกายน 2011, 12:56PM
  ขอความกรุณา ครู-อาจารย์ ช่วยให้ข้อมูลในแบบสำรวจรายการครุภัณฑ์ประจำห้องต่างๆ ของภาคเรียนที่ 2/2554 เพื่อจัดทำแฟ้มเอกสารเตรียมรับการประเมินฯ โดยขอรบกวนส่งเอกสารได้ที่ห้องพัสดุ ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ในวันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 54