Picture of น.ส.พีรยา บุญปั๋น
ยอดจัดสรรกิจกรรมปี 55
by น.ส.พีรยา บุญปั๋น - Tuesday, 8 November 2011, 09:55 AM
  ขออภัยเจ้าของโครงการ/กิจกรรม ที่มีความประสงค์จัดซื้อ-จัดจ้าง โดยใช้งบอุดหนุน
เนื่องจาก ยังไม่ได้รับการโอนเงินจัดสรร จึงต้องขอชะลอ การจัดซื้อ-จัดจ้าง ดังกล่าว
หากโครงการ/กิจกรรมใดที่ต้องการเร่งด่วน แล้วสามารถเชื่อร้านค้าได้ ให้ดำเนินการได้ตามขั้นตอนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปกติ

***** ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบงบประมาณของโครงการ/กิจกรรม ได้โดยดาวน์โหลดไฟล์
หากมีข้อสงสัย หรือข้อซักถาม โปรดติดต่อได้ที่ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ