รูปภาพของสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
แบบฟอร์มการจัดสารสนเทศฝ่าย...จากอ.สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
โดย สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - พฤหัสบดี, 8 ธันวาคม 2011, 10:30AM
 

เรียน..หัวหน้าฝ่ายโรงเรียนวชิรป่าซาง
   
งานสารสนเทศได้นำเสนอรูปแบบการจัดทำสารสนเทศฝ่ายดังเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้ และขอให้ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศแต่ละฝ่ายได้ดาวน์โหลดไปใช้เก็บข้อมูล และส่งอ.สุรพงษ์  จ๋าก๋าง ที่ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ชั้น 2 อาคาร 1 เพื่อจะได้หลอมรวมเป็นสารสนเทศของโรงเรียนต่อไป

                    
                                              ขอแสดงความนับถือ
                  อ.สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
             งานสารสนเทศโรงเรียนวชิรป่าซาง