Picture of สุรพงษ์ จ๋าก๋าง
ส่งรายงานการประเมินตนเอง sar 2/2554 ไฟล์ที่ 2
by สุรพงษ์ จ๋าก๋าง - Monday, 12 March 2012, 11:01 AM
  งานประกันคุณภาพการศึกษาส่งเอกสารายงานกาประเมินตนเอง sar ภาคเรียนที่ 2/2554 ให้อ.ทุกท่านจัดทำเพื่อรายงาน ประกอบด้วยไฟล์ที่แนบมา 2 ไฟล์