รายชื่อนักเรียนลาออกกลางคัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

จำนวน 3 คน

1. ด.ช. พิสุทธิ์  ญาณพันธ์     เลขประจำตัว 05385    ชั้น ม.3/2

2. ด.ช. ธีระศักดิ์  อยู่ถมยา     เลขประจำตัว 05410    ชั้น ม.3/3

3. ด.ญ. อัจฉรา  ครองสมบัติ  เลขประจำตัว 05527    ชั้น ม.2/2 

Last modified: Monday, 25 August 2008, 02:26 PM