รายชื่อนักเรียนที่ลาออกกลางคัน จำนวน 2 คน ดังนี้

1. น.ส.สิริพร  เพพังธง        รหัสประจำตัว 05442  ชั้น ม.6/2

2. นายเอกชัย  วิรัชยสภรณ์  รหัสประจำตัว 05572    ชั้น ม.4/3

                                       ข้อมูล วันที่ 4 กันยายน 2551

Last modified: Thursday, 4 September 2008, 09:19 AM